DROGI NAUCZYCIELU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ!

Edukacja elementarna jest pierwszym i najważniejszym etapem w struk¬turze współczesnego systemu szkolnego. Jej priorytetowe znaczenie wynika z tego, że stanowi szczebel fundamentalny i propedeutyczny, zapewniający ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole oraz przygotowujący do dalszych etapów edukacji.

Nadrzędnym celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w zakresie sfery społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywa¬cyjnej.

Ważne jest nowe podejście nauczycieli i rodziców do rozumienia dojrza¬łości/gotowości szkolnej dziecka – nie miarą opanowania czytania i pisania oceniać dziecko, ale szeroko rozumianą aktywnością twórczą.

Z badań przeprowadzonych w 2006 r., odnoszących się do osiągnięć szkolnych dzieci 9-letnich w zakresie umiejętności językowych i matema-tycznych oraz ich szkolnych i środowiskowych uwarunkowań wynika, że nasze 6-latki są gotowe do podjęcia nauki w szkole, ale w polskiej rzeczy-wistości „szkolnej” muszą być spełnione konkretne warunki. Przedszkolne metody edukacyjne powinny być wykorzystywane w klasie I, z wyekspono-waniem roli zabawy edukacyjnej jako najlepszej metody uczenia się i roz¬woju dla dzieci w tym wieku. Właściwie przygotowane programy i pod¬ręczniki powinny pomóc dziecku w przejściu z kultury przedszkolnej do kultury szkolnej, aby mogły się w pełni rozwijać: samodzielność intelek¬tualna, krytyczne myślenie, koncentracja na zadaniach i wytrwałość.

Kwartalnik ten powstał z myślą o osobach profesjonalnie związanych z oświatą: nauczycielach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedago-gach, kandydatach do zawodu nauczy¬cielskiego, studentach uczelni pedago-gicznych i pracownikach nauki.

Jego meritum stanowią głównie aspekty dotyczące wczesnej edukacji dziecka.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoimi doś-wiad¬czeniami, wymianą poglądów, spostrzeżeniami oraz wątpliwościami.

Istotny jest dla nas własny punkt widzenia, a także propozycje kon-kret¬nych rozwiązań. Wszelkie teoretyczne założenia, idee i projektowane zmia¬ny, tak ważne dla współczesnej edukacji, zostaną poddane pod dyskusję praktyków, praktycy zaś będą mogli zapoznać się z opiniami wielu innych środowisk.

Dzięki wspólnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy nauczycieli przedszkoli i szkół oraz całego zespołu redagującego kwartalnik mamy nadzieję, że uda nam się wypracować pewne idee, model oraz sylwetkę absolwenta koń¬czącego edukację elementarną.

Strukturę kwartalnika stanowią trzy działy:

  1. Z TEORII
  2. Z PRAKTYKI
  3. NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE

Wszystkie teksty są poddawane recenzji.

Od 1 października 2009 roku patronat merytoryczny i naukowy nad czasopismem obejmuje RODN ,,WOM” w Częstochowie oraz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna ,,Ignatianum” w Krakowie.

Zachęcamy serdecznie wszystkich do współpracy.

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Jadwiga Mielczarek - nauczyciel konsultant

Aleja Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa

tel.: +48 34 360 60 04 wew. 216

e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1/2006
Spis treścistr.
Z TEORII
J. KARBOWNICZEK - Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym 5
W. GRELOWSKA - Wyzwalanie inicjatyw twórczych poprzez akcję "Cała Polska czyta dzieciom" 9
E. SADOWSKA - Nauczyciel kreatorem aktywności twórczej ucznia w procesie edukacyjnym 13
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Rozwijanie ekspresji językowej uczniów w edukacji elementarnej 17
M. KOŁODZIEJSKA - Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci a ocena 21
H. BARTNIK - Rola nauczyciela w rozwijaniu twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym 23
J. BERG - Wyzwalanie twórczej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym 26
U. ORDON - Rola metod aktywizujących w kształtowaniu postaw twórczych dzieci 29
A. SKOWROŃSKA - Wartości zabawy inscenizowanej w przedszkolu 33
M. KRÓLICA - Literackie inspiracje twórczości uczniów klas początkowych 39
Z PRAKTYKI
E. PIWOWARSKA - Techniki graficzne w warsztacie nauczyciela 43
M. WRONKOWSKA - Stymulowanie twórczej i kreatywnej postawy dziecka w przedszkolu 47
A. MAŁECKA - Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w przedszkolu 56
M. WAJS-OLEJNIK - "Podróżujemy po Europie". Autorski program edukacyjny dla klas I-III 60
A. PĘKALA - Wykorzystanie gry na instrumentach perkusyjnych w kształtowaniu postaw kreatywnych dziecka w wieku przedszkolnym 64
I. DYJA - Origami jako technika pracy z małym dzieckiem 70
M. BEDNAREK - Kształtowanie twórczej aktywności dzieci poprzez wdrażanie ich do ciekawych form spędzania wolnego czasu 72
M. GRABAŁOWSKA - Jak integruję dzieci poprzez taniec? 76
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
J. MIELCZAREK - "Podróże, Skarby, Przygoda..." 79
U. ORDON - "Kreatywność w edukacji elementarnej" 81
BIBLIOGRAFIA 83
KOMUNIKATY 87
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 2/2006
Spis treścistr.
Z TEORII
M. KRÓLICA - Zadania przedszkola w zakresie kształtowania samoświadomości postaw rodziców wobec dzieci 5
A. PĘKALA - Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci 13
A. SKOWROŃSKA - Dziedziny i formy współpracy nauczyciela przedszkola z rodzicami 18
E. SADOWSKA - Oblicza współczesnego dialogu w szkole - nauczyciele i rodzice 24
M. FOŁTA - Zakres i zadania współpracy przedszkola z rodzicami 27
J. MIELCZAREK - Rozmowa jako forma współpracy z rodzicami 31
I. JARZYŃSKA - Rodzice w procesie elementarnej edukacji dziecka 34
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Wybrane propozycje form współpracy na płaszczyźnie rodzina - przedszkole 38
U. ORDON - Kierunki przeobrażeń współpracy współczesnej rodziny i szkoły 41
D. HAWRYŁO - Rola przedszkola i rodziny w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka 45
A. DĄBROWSKA - Współpraca rodziców i nauczycieli a dobro dziecka 47
J. TUREK - Współpraca nauczyciela z rodzicami a adaptacja dziecka w przedszkolu 49
M. GRABAŁOWSKA - Być rodzicem... 53
Z PRAKTYKI
J. KARBOWNICZEK - O współpracy rodziców z przedszkolem i szkołą słów kilka... 55
K. DRELICH, K. DROGOSZ - Scenariusz przedstawienia dla rodziców pt. "Samotny, bo niekochany" 59
M. DZIWIŃSKA, M. DYMARCZYK, M. KAMIŃSKA - Współpraca z rodzicami w edukacji elementarnej 63
E. PIWOWARSKA - Rozumieć i docenić rysunki dzieci 66
I. DOBOSZ - Plan współpracy z rodzicami 70
E. GREGORCZYK - "Naprawdę nasze przedszkole" - współpraca z rodzicami 72
U. NOWAK - Współpraca z rodzicami 73
I. DYJA - Jak włączam rodziców w edukację dziecka? 76
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Międzynarodowa konferencja naukowa w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 79
W. GRELOWSKA - "Edukacja domowa" 81
K. STĘPIEŃ-KUTERA - "Drama i happening w edukacji przedszkolnej" 84
J. MIELCZAREK - "Organizacja i planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela klas I-III w systemie zintegrowanym". Część I 85
A. CHMIELEWSKA, A. DĄBROWSKA - Współpraca nauczyciela z rodzicami w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne 88
A. CHMIELEWSKA - Czasopisma dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego 93
A. DĄBROWSKA - Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 94
I. BAJOR - Zbiory multimedialne jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli we współpracy z rodzicami w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym 95
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie 100
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1/2007
Spis treścistr.
Z TEORII
Z PRAKTYKI
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
BIBLIOGRAFIA 83
KOMUNIKATY 87
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 2/2007
Spis treścistr.
Z TEORII
Z PRAKTYKI
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
BIBLIOGRAFIA 83
KOMUNIKATY 87
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 3/2007
Spis treścistr.
Z TEORII
Z PRAKTYKI
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
BIBLIOGRAFIA 83
KOMUNIKATY 87
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 4/2007
Spis treścistr.
Z TEORII
Z PRAKTYKI
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
BIBLIOGRAFIA 83
KOMUNIKATY 87
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1-2/2008
Spis treścistr.
Z TEORII
W. GRELOWSKA - "Ochrona atmosfery" na poziomie edukacji elementarnej 5
M. KRÓLICA - Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Kilka uwag o wymaganiach programowych i wskazaniach metodycznych 10
L. PAWELEC - Regionalizm w kształceniu zintegrowanym 23
U. ORDON - Znaczenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu i w klasach I-III 36
I. JARZYŃSKA - Edukacja ekologiczna w szkolnictwie polskim 41
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Leksyka przyrodnicza w książkach dla dzieci z serii "Poczytaj mi mamo" 56
E. SADOWSKA - "Z ekologią za pan brat". Rozwijanie wrażliwości ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym 62
L. PAWELEC - Wymiar regionalny wycieczki szkolnej 68
M. URBAŃSKA - Edukacja przyrodnicza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 78
Z PRAKTYKI
J. KARBOWNICZEK - Edukacja środowiskowa w programach nauczania zintegrowanego 81
M. PARLAK - Program elementarnej edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym 90
M. PARLAK, E. ZYZIK - Scenariusze zajęć ekologicznych 97
M. GRABAŁOWSKA - "Z ekologią na Ty" - apel dla klas młodszych 100
M. WROŃSKA - "Zabawy z wodą". Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich 106
D. HAWRYŁO - Natura wiosną w "Głosie przyrody" Marii Kowalewskiej i Marii Kownackiej 109
E. SOBOLEWSKA, M. MASŁOŃ - Bajka terapeutyczna "O małej Wiewiórce" 113
S. KURCAB - Warsztatowe spotkania ze sztuką. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działanie plastyczne 114
Z WIZYTĄ W...
Z. JANOSKA - Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" 119
ENGLISH TEACHING ZONE
A. RAŹNIAK - Metoda reagowania całym ciałem 125
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
M. PARLAK - Recenzja książki Hedwig Wilken pt. "Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody" 135
A. MARZEC - Recenzja książki Urszuli Ordon "Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej jednoczącej się Europy" 138
B. LOCH - Edukacja przyrodnicza w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 139
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 3/2008
Spis treścistr.
Z TEORII
J. KARBOWNICZEK, D. SIKORA-BANASIK - Edukacja europejska dzieci w obszarze wczesnoszkolnego nauczania języków obcych 5
L. PAWELEC - Tematyka unijna w programach nauczania i podręcznikach klas I-III szkoły podstawowej 15
M. PARLAK, E. ZYZIK - Wychowanie przedszkolne w wybranych krajach europejskich 26
M. GRABOWSKI - Edukacja obcojęzyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym 46
Z PRAKTYKI
J. LIGOCKA - Edukacja europejska w przedszkolu 49
M. MSZYCA, R. KOŹLIK, B. GONERSKA - Program z zakresu edukacji europejskiej przeznaczony dla dzieci sześcioletnich "Przedszkolaki poznają kraje Unii Europejskiej" 52
M. MSZYCA - Scenariusz quizu edukacji europejskiej "Znamy cię Europo" 59
Z WIZYTĄ W...
L. BEDNAREK, M. ROJEK - Miejskie Przedszkole nr 26 w Częstochowie 62
M. KRÓLICA - Wczesna nauka czytania w przedszkolu wyzwaniem edukacyjnym XXI wieku 66
ENGLISH TEACHING ZONE
A. RAŹNIAK - Propozycje kart pracy z języka angielskiego 75
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
B. BIEDA - Wychowanie przedszkolne w Finlandii 85
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Recenzja książki "Profil kompetentnego nauczyciela w europejskiej szkole" 88
M. KRÓLICA - Recenzja książki Krystyny Kamińskiej "Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości" 89
A. SIEDLACZEK-SZWED - Recenzja książki Marii Jolanty Żmichrowskiej "Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie i islamie. Wspólne tradycje" 91
E. SADOWSKA - Edukacja europejska z elementami wielokulturowości w edukacji wczesnoszkolnej. Zestawienie literatury z lat 1999-2007 - wybór 93
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 4/2008
Spis treścistr.
Z TEORII
A. SKOWROŃSKA - Formy ekspresyjne jako przejaw aktywności twórczej dziecka 5
M. GRABOWSKI - Znaczenie arteterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych 19
A. ŚRODULA - Dziecko w świecie sztuki 23
W. GRELOWSKA - Twórczość językowa w procesie poznania i psychoterapii dzieci w klasach 0-III 26
M. KRÓLICA - Teatr we wczesnej edukacji dziecka 31
Z PRAKTYKI
S. KURCAB - Rozwijanie wrażliwości sensorycznej poprzez aktywność plastyczną 45
A. KOTARSKA-KOLMAS - Edukacja artystyczna w przedszkolu i klasach I-III 49
B. BIEDA, U. JAGIEŁA, W. SOCHA, B. POLAK - Międzynarodowa współpraca Comenius I - "Podróż mająca na celu poznanie obywateli własnej społeczności, Europy i szerokiego świata wokół nas". Program realizowany w latach 2004-2007 w Miejskim Przedszkolu Inte-gracyjnym nr 43 w Częstochowie 55
M. ZIÓŁKOWSKA - Scenariusz montażu słowno-muzycznego "Moje miasto w moich oczach" 61
U. NOWAK, A. KLIMCZYK - Scenariusz na zakończenie roku przedszkolnego 64
U. NOWAK, A. KLIMCZYK - Scenariusz uroczystości "Pasowanie na przedszkolaka" 71
ENGLISH TEACHING ZONE
J. LIGĘZA - Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie II 77
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Recenzja książki Michała Rusinka pt. "Jak przeklinać? Poradnik dla dzieci" 87
L. PAWELEC - Pedagogika specjalna - wybrane problemy edukacyjno-wychowawcze pod redakcją Aleksandry Siedlaczek-Szwed 88
A. SIEDLACZEK-SZWED - Recenzja książki Marii Jolanty Żmichrowskiej pt. "Szkolnictwo polskie i ukraińskie: Rozwiązania modelowe" 94
I. BAJOR, A. CHMIELEWSKA, A. DĄBROWSKA - Edukacja artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 97
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Czuję się bezpieczny, gdy..." 104
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1/2009
Spis treścistr.
Z TEORII
J. KARBOWNICZEK, M. GRABOWSKI - Czy naprawdę jesteśmy inni? Edukacja i stymulowanie rozwoju psychofizycznego dzieci z Zespołem Aspergera 5
K. WÓJCIK - Inteligencja emocjonalna jako podstawowy czynnik rozwoju intelektualnego dziecka 18
A. ŻUREK - Stabilność emocjonalna warunkiem efektywnej stymulacji rozwoju dziecka 21
D. BEREZIŃSKA - Zastosowanie elementów sztuki ludowej w edukacji dzieci - lekcje w Muzeum Częstochowskim 25
L. ZARĘBA - Czas wolny jako stymulator rozwoju dziecka - propozycje działań plastycznych 28
Z PRAKTYKI
K. WĄSOWICZ - Zabawy w wodzie a stymulacja rozwoju mowy dziecka 35
A. SIEDLACZEK-SZWED - Stymulowanie rozwoju mowy poprzez polisensoryczne oddziaływanie logopedy wsparte terapią pedagogiczną 42
B. GONERSKA - Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez działania twórcze 47
Z WIZYTĄ W...
I. JAMRO, M. STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zagórzanach 51
DIE DEUTSCHE SEITE
E. SKOCZYLAS-KROTLA - Uczymy się języka niemieckiego 59
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
M. KRÓLICA - Recenzja książki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej "Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole 63
C. LANGIER - Recenzja publikacji M. Materniak pt.: "Pedagogika Marii Montessori i jej wykorzystanie w procesie wczesnej nauki języka obcego" 66
K. KOSNO - Recenzja publikacji M. Bogdanowicz pt.: "Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki" 68
I. BAJOR, M. MAŁEK - Wychowanie fizyczne w klasach I-III szkoły podstawowej i przedszkolu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze zbiorów BPB RODN "WOM" w Częstochowie 70
RODZINA, PREDSZKOLE I SZKOŁA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE DZIECKA - MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
E. ŠMELOVÁ - Spolupráce mateřské školy a rodiny v kontextu předškolního kurikula v ČR 74
M. GRABOWSKI - Znaczenie środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu i rewalidacji dziecka niepełnosprawnego 84
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 2/2009
Spis treścistr.
Z TEORII
A. SKOWROŃSKA - O dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka wstępującego do szkoły słów kilka... 5
M. FALKIEWICZ-SZULT - Wielostronna aktywność dziecka kontekstem wspomagającym osiągnięcie dojrzałości szkolnej w obliczu zachodzących zmian oświatowych 20
M. GRABOWSKI - Marsz do szkoły sześciolatku! Kilka słów na temat gotowości i dojrzałości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym 31
A. POŻOGA - Gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej 41
Z PRAKTYKI
J. JUSZCZYK-RYGAŁŁO - Zabawy dydaktyczne wspierające dojrzałość szkolną dzieci w zakresie sprawności językowej 45
I. BAJOR, A. DĄBROWSKA - Sprawozdanie z VI edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego "Spotkanie z lekturą" 52
T. BANASZKIEWICZ - Twórcza aktywność psychomotoryczna dzieci 6-letnich (doniesienie z badań) 55
A. HILLER - "Cała Polska czyta dzieciom" w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 68
Z WIZYTĄ W...
J. KARBOWNICZEK - Z wizytą w angielskich szkołach specjalnych 71
ITALY
M. KOSARGA - Scenariusz zajęć z języka włoskiego w grupie dzieci 5-6-letnich 79
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
E. PIWOWARSKA - Recenzja publikacji "Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wybrane aspekty" 85
E. PIWOWARSKA - Recenzja publikacji Rose Fleck-Bangert: "O czym mówią rysunki dzieci. Dostrzeganie i rozumienie zawartych w nich znaków" 86
A. DĄBROWSKA - Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Spis literatury (w wyborze) dostępnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 88
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 3-4/2009
Spis treścistr.
Z TEORII
M. GRABOWSKI – Teoretyczny i praktyczny wymiar biblioterapii. Rola terapii czytelniczej w uspraw¬nianiu osób niepełnosprawnych 7
E. SKOCZYLAS-KROTLA – Ojczyźniano-religijny wymiar literatury dla dzieci (na przykładzie twórczości Ewy Stadtmüller) 15
D. K. BAŃCEREK – Twórczość piśmiennicza siostry Barbary Żulińskiej CR 21
K. NOWAK – Edukacja literacka dziecka 26
Z PRAKTYKI
K. KIEREŚ – Nauczyciel prowadzący zajęcia z plastyki jako „terapeuta” dzieci przejawiających trudności wychowawcze 29
V. BEREK – Fotografia jako uzupełnienie treści książek dla dzieci 31
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI – MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
H. B. IWAŃCZAK, G. LEWANDOWSKA, I. WOJTAL – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzie¬ci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 w Czę-stochowie 37
M. SAPALSKA – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 46
A. ZWOLSKA – Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w Pub¬licznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Częstochowie 50
P. WĘGRZYŃSKA – Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka – forum wymiany doświadczeń 54
J. GĘSIARZ – Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autystycznego i ich rodziców – praca z grupą 57
U. PODSIAD-JEZIORSKA, B. KIDAWA – Dzieci z wadą słuchu – wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie 61
J. BOJARZ, B. JELONEK – Praca zespołu wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem 67
M. BUDZIKUR – Wspomaganie rozwoju dziecka od okresu prenatalnego 71
A. ZWOLSKA – Wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie tyflopedagogiki 73
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM I ANGIELSKIM NA WESOŁO
M. MAGOŃ-SIWEK – Gry i zabawy na zajęciach języka niemieckiego z dziećmi w wieku wczesno¬szkolnym 79
M. SADOWSKI – Nauka języka angielskiego w klasach młodszych 85
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
L. ZARĘBA – Książki z zakresu edukacji seksualnej dla dzieci w wieku przedszkolnym niwelujące niepożądane zachowania 89
A. CHMIELEWSKA, K. KUCHARZEWSKA – Rola literatury dziecięcej w niwelowaniu problemów wycho¬wawczych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej. Zestawienie bibliograficzne w wy¬borze ze zbiorów PBP RODN „WOM” w Częstochowie 93
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1-2/2010
Spis treścistr.
Z TEORII
M. GRABOWSKI – Edukacja regionalna w kontekście teoretycznym 5
A. STĘPNIK, P. MAZUR – Edukacja regionalna i patriotyczna w warunkach wielokulturowości 14
B. SURMA – Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori 24
B. A. ORŁOWSKA – Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności 34
D. K. BAŃCEREK – Ojczyznę każdy nosi w swym sercu. Wychowanie patriotyczne w koncepcji siostry Barbary Żulińskiej 43
K. ZABAWA – Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej 52
M. KRÓLICA – Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości społecznej XXI wieku 61
Z PRAKTYKI
A. PŁUSA – „Książka twoim przyjacielem” – cykl zajęć dla dzieci sześcioletnich 71
J. SZAFRAŃSKA – Tygodniowy plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 74
I. JARZYŃSKA – Edukacja regionalna dzieci w procesie kształcenia zintegrowanego 79
B. ZIMA, E. PAJĄK – Scenariusz przedstawienia na Dzień Babci i Dziadka „Co nasi dziadkowie śpiewali kiedy byli tak jak my całkiem mali?” 91
M. MORUŚ – Scenariusz teatralno-muzycznej aktywności dzieci 6-letnich „Częstochowa moje miasto” 98
Z WIZYTĄ W...
E. ZABIEGAJ – Przedszkole Integracyjne Marii Montessori w Krakowie 102
L. PAWELEC – Sprawozdanie z podróży szkoleniowej do Paryża 106
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
T. KONDERAK – Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym 115
T. KONDERAK – „C’était Paques” – Zabawy z francuską piosenką 123
NASI PARTNERZY...
B. AKIMJAKOVÁ – Education to culture and values in the context of regional education 133
I. KRUPOVÁ – Scientific-technology literacy‘s development in primary education by traditional folk crafts 140
A. NEMCOVÁ, M. MIGROVÁ – Folklor u Romów 149
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
A. ARKABUS – Patriotyzm i wielokulturowość w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz zbiory Biblioteki Narodowej 155
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 3-4/2010
Spis treścistr.
Z TEORII
P. MAZUR – Wychowanie do miłości 9
I. OLEKSA – Praca jako wartość pedagogiczna 14
W. MAŁODZIŃSKA – Wartość kształtowania kobiecości w procesie wychowania dziewcząt 22
M. KRÓLICA – Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych 29
M. MIŚKOWIEC – Karanie i nagradzanie wprowadzaniem w świat wartości i postaw moralnych 44
M. GRABOWSKI – Co stanowi wartość dla ucznia w młodszym wieku szkolnym? Próba uporządkowania wartości w kontekście edukacji wczesnoszkolnej 50
G. ŁUSZCZAK – Pojęcie wartości. Kilka refleksji na temat poglądów Jana Pawła II 58
P. TAVEL – Intercultural dialogue and meaning of life as a stable value nowadays 66
M. ŠELIGOVÁ – Education Of Cantors In The Roman-Catholic Teacher’s Institute In Spisska Kapitula 71
K. MAJCHEROVÁ – Attitude of inhabitants of Spis Region to refugees and immigrants 75
Z. MAREK – Dziecko w świecie wartości 81
Z PRAKTYKI
T. JABLONSKÝ – Charakterystyka placówek przedszkolnych w Republice Słowackiej 87
J. WOJCIECHOWSKA – Międzyszkolny konkurs plastyczny „Moje ulubione postacie z baśni, bajek, ba¬jeczek...” 98
Z WIZYTĄ W...
M. CZERNIAK – Przedszkole nr 34 im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Spacer po Krakowie w przedszkolu sióstr nazaretanek 100
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
T. KONDERAK – „Tape, tape, petite main”, czyli trzylatek uczy się francuskiego 105
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
K. ZABAWA – Dotykanie świata. Recenzja książki zbiorowej „Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery” 113
D. HAWRYŁO – Recenzja książki Edyty Skoczylas-Krotli „Język i walory edukacyjne czasopism katolickich dla dzieci” 117
L. PAWELEC – Piotr Mazur „Koncepcja człowieka w New Age” 118
V. TRUBINIOVA, J. KARBOWNICZEK – „Pedagogika przedszkolna”. Słownik terminologiczny i obja¬śniający – jako pierwsze dzieło w Europie i na świecie... 121
A. PŁUSA – Dziecko w świecie wartości. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000–2010 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii 127
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Nr 1/2011
Spis treścistr.
Z TEORII
A. PASZKIEWICZ – Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci 7
A. OKOŃSKI – Rola mediów w powstawaniu agresji i przemocy wśród dzieci 15
A. ZAPAŁA-WIECHEĆ – Dziecko w świecie multimedialnym 26
S. KMIECIAK – Blog jako kreatywna forma aktywności dzieci w przestrzeni Internetu 33
M. OWCZAREK – Agresja i przemoc w telewizji 39
B. KOZACZUK – Wykorzystywanie wizerunku jednostki w celu intencjonalnego oddziaływania na dzieci i dorosłych 51
Z PRAKTYKI
M. RYSZ – Dziecko w sieci 57
G. ŁUSZCZAK – Multimedialne programy edukacyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 59
Z WIZYTĄ W...
E. STANISŁAWSKA – Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie 68
P. MAZUR – W poszukiwaniu najlepszych wzorów edukacji 71
NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM
T. KONDERAK – Gry i zabawy oparte na powtórzeniach pomocne przy wprowadzaniu i utrwalaniu nowego materiału językowego 77
T. KONDERAK – Propozycje gier i zabaw opartych na powtórzeniach 80
M. SADOWSKI, B. KĘDZIERSKA – Poznajemy polskie i angielskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Scenariusz zajęć dla klasy II 85
Z ZAGRANICY...
J. GYÖRGYINÉ KONCZ – The dominant trends of teacher investigation in Hungary 91
Ľ. KRAJČÍRIKOVÁ – Who they are and where they are going? A pattern of the Roma cultural communuication 108
G. ŠARNÍKOVÁ – The influence of a teacher on the development of relationships with their region and homeland in pupils of a primary school 117
E. TARAJČÁKOVÁ – Training and education of Romani children in Slovakia 128
NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE
J. KARBOWNICZEK – Recenzja „Mini poradnika rozwoju dziecka” mgr Beaty Kozaczuk 139
M. GRABOWSKI – Recenzja publikacji „Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka” 141
M. MAŁEK – Dziecko w świecie kultury masowej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filii 143